MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 Obserwatorium Integracji
  Społecznej
Ocena zasobów 2012
- Pisma
Ocena zasobów 2012
- Pytania
Ocena zasobów 2012
- Weryfikacja formularzy
Opracowania
Kontakt
Do pobrania
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 

Obserwatorium Integracji Społecznej
na Mazowszu

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na mocy zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - jednostki podległej Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, przystąpiło do realizacji projektu pn. Obserwatorium Integracji Społecznej w latach 2011 - 2013. Zadania Obserwatorium (OIS) będą wykonywane w ramach projektu systemowego 1.16 "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji"- priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna", działanie 1.2 "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej' Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Misją Obserwatorium jest stworzenie, na szczeblu regionu mazowieckiego bogatego zbioru informacji i diagnozy dotyczącej problemów, zjawisk oraz kwestii z obszaru pomocy i integracji społecznej, a także zgromadzenie i uporządkowanie danych o instytucjach działających w tych dziedzinach.

Obserwatorium - poprzez planowany monitoring zjawisk i problemów - ma przyczynić się również do oceny efektywności i jakości działań, podejmowanych w ramach regionalnej polityki społecznej na Mazowszu.

Działania OIS obejmować będą przede wszystkim: - gromadzenie danych na temat problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych, które będą mogły być wykorzystywane w opracowaniu lokalnych strategii rozwiązania problemów społecznych, - poszukiwanie rozwiązań systemowych w zakresie polityki społecznej na poziomie krajowym, - monitorowanie działalności instytucji sprzyjających aktywnej integracji, - analizę skuteczności realizowanych projektów i stosowanych form pomocy przez instytucje aktywnej integracji, - upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, - upowszechnianie informacji na temat projektów/praktyk realizowanych w województwie.

Ze zbiorów informacji oraz wyników badań będą mogły korzystać instytucje działające w obszarze aktywnej polityki społecznej na poziomie krajowym i wojewódzkim, a przede wszystkim jednostki organizacyjne na poziomie gminy i powiatu - w szczególności powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej. Zadaniem Obserwatorium jest badanie, monitorowanie i analizowanie zjawisk oraz problemów społecznych, formułowanie rekomendacji do zmian w prowadzonych działaniach lub proponowanie tych, które przynoszą dobre efekty społeczne, a wreszcie upowszechnianie swojej działalności.

Uprzejmie zapraszamy do współpracy, bieżących kontaktów, zgłaszanie uwag, spostrzeżeń i potrzeb, a także do udziału w konferencjach i seminariach, podczas których będziemy na bieżąco dzielić się naszymi "obserwacjami". Chcielibyśmy, aby nasza partnerska współpraca zaowocowała takimi efektami, dzięki którym będziemy potrafili zachodzące zmiany społeczne i niesione przez nie problemy rozwiązywać poprzez rozwój lokalnych inicjatyw.

Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Integracji Społecznej


  Informacje o zezwoleniach
  Raporty MCPS
  Nasz Kwartalnik


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel