MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
 Problematyka
  handlu ludźmi
Badania
Publikacje
Przydatne linki
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 

HANDEL LUDźMI - DEFINICJA
Seminarium "Sztuka pomagania ofiarom handlu ludźmi"

Dnia 3 czerwca 2011 roku odbyło się w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej seminarium pn. "Sztuka pomagania ofiarom handlu ludźmi" adresowane do przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowej. Głównym celem spotkania było przedstawienie metod i specyfiki pracy z ofiarą handlu ludźmi. Seminarium prowadziły: Pani Irena Dawid - Olczyk z Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada , Pani Aneta Suda - specjalista w Zespole do Spraw Handlu Ludźmi w Departamencie Polityki Migracyjnej MSWiA oraz Pani Katarzyna Wiśniewska - Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie. Seminarium otworzyły: Pani Lidia Ułanowska - Zastępca Dyrektora MCPS oraz Pani Bożena Jakubczak- Zadrożna - Kierownik Wydziału ds. profilaktyki i wdrażania programów społecznych.

Na początku spotkania przedstawiono aktualną sytuację w Polsce dotyczącą zjawiska handlu ludźmi - omówiono definicję handlu ludźmi, uregulowania prawne, aktualne badania. Przedstawiono Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi, którego głównym celem jest stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce oraz wsparcia ofiar tego przestępstwa. Obecnie Polska jest: zarówno krajem pochodzenia ofiar handlu ludźmi, jak i krajem tranzytowym (rejon, przez który odbywa się transfer ofiar handlu ludźmi z Europy Wschodniej i Azji do Europy Zachodniej) oraz krajem docelowym, w którym są ofiary handlu ludźmi, pochodzące głównie z Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rumunii ale także coraz częściej z krajów azjatyckich. Odbywa się też handel wewnętrzny - eksploatacja Polaków w Polsce. Najczęściej wykorzystuje się ofiary do: eksploatacji seksualnej (prostytucja, pornografia), pracy przymusowej, żebrania, popełniania przestępstw. Znajomość zjawiska handlu ludźmi przez Polaków, jak wykazują wyniki badania z 2010 r. wykonanego przez TNS OBOP, jest powszechna, ale dość powierzchowna. Z reguły polskie społeczeństwo łączy handel ludźmi z prostytucją, niewolnictwem i handel organami, ale już mało kto twierdzi, że jest to też zmuszanie do żebrania czy popełnienia przestępstw. Polacy domyślają się, że w naszym kraju działają organizacje pomagające ofiarom handlu ludźmi, jednak zazwyczaj nie potrafią wymienić nazwy żadnej z nich i nie są pewni jak poza pójściem na policję można pomoc ofierze handlu ludźmi. Niepokojące jest to, że aż 36% osób objętych tym badaniem w ogóle nie dostrzega faktu, że zjawisko handel ludźmi może występować na terenie Polski. Jedna czwarta respondentów w ogóle nie wiedziała co zrobić, aby bezpiecznie zorganizować wyjazd za granicę. Tylko 34 % badanych sprawdzałoby, czy firma, w której mają pracować za granicą istnieje, a zaledwie 22% osób sprawdziłoby, czy agencja zatrudnienia oferująca pracę działa legalnie. Z uwagi na to istnieje potrzeba edukacji społeczeństwa na temat zjawiska handlu ludźmi, a także konieczne są rozwiania systemowe.

Głowna część seminarium poświęcona była nauce identyfikacji ofiar handlu ludźmi. Przestawiono portret ofiary i sprawcy handlu ludźmi, jak też metody i formy pomocy ofiarom handlu ludźmi. Szczegółowo omówiono system wsparcia ofiar handlu ludźmi w ramach ośrodka interwencji kryzysowej, który ma charakter multidyscyplinarny, tj. wymagający zaangażowania i współpracy wielu podmiotów. Przedstawiono zasady udzielania pomocy ofiarom handlu ludźmi w ośrodkach interwencji kryzysowej, a także rolę i zadania niektórych instytucji odpowiedzialnych za udzielanie pomocy ofiarom handlu ludźmi. Ukazano specyfikę sytuacji emocjonalnej ofiary handlu ludźmi, jak też metody działania sprawców w stosunku do ofiar tj. m.in.: ich wybór ofiary - adekwatny do celu handlu, przeprowadzenie rekrutacji (w kraju pochodzenia lub docelowym - poprzez np. ogłoszenia, kontakty personalne), przejęcie kontroli nad osobą (poprzez stosowanie przemocy psychicznej, fizycznej, dezinformacji, uzależnienie ofiary, pozycję dominacji, mechanizm długu lub zaopatrzenie w nielegalne dokumenty), powstrzymanie ofiary od zeznań. Szczegółowo przedstawiono narzędzia identyfikacji ofiar. Podkreślono ważność prawidłowej identyfikacji, a także ukazano trudności jakie można napotkać przy tej czynności. Na seminarium omówiono również zadania Krajowego Centrum Intrwencjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi (KCIK- www.kcik.pl ), do którego głównych zadań należy : identyfikacja ofiar handlu ludźmi, interwencja, prowadzenie schroniska dla ofiar handlu ludźmi, opieka nad cudzoziemcami włączonymi do Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi, poradnictwo prewencyjne, konsultacje dla policji. KCIK prowadzi: całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi, zapewnia ofiarom handlu ludźmi realizację należnych im praw, całodobowo świadczy usługi w ramach interwencji kryzysowej.

Seminarium "Sztuka pomagania ofiarom handlu ludźmi" było cennym spotkaniem przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków interwencji kryzysowej, które poszerzyło wiedzę tych osób na temat zjawiska handlu ludźmi, a także pokazało konkretne metody pracy z takimi osobami. Seminarium to stało się również forum wymiany doświadczeń.

Opracowała .K.Kowolik
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przedstawia Państwu publikację Fundacji Dzieci Niczyje pn."Problem handlu dziećmi w Polsce - opinie i doświadczenia profesjonalistów". Raport ukazuje opinie i doświadczenia przedstawicieli rożnych grup zawodowych, którzy mogą mieć w swojej pracy kontakt z dziećmi - ofiarami handlu ludźmi lub z dziećmi z tzw. grup ryzyka np. dziećmi cudzoziemskimi pozostającymi bez opieki. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treściami tego Raportu.

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przedstawia Państwu najnowszą publikację Fundacji Dzieci Niczyje pn."Analiza przepisów prawa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku handlowi dziećmi". Zachęcamy do zapoznania się z jej interesującymi treściami. Prosimy też, zainteresowane osoby, do wypełnienia załączonych ankiet i przesłania ich do Fundacji Dzieci Niczyje na adres: dorota.gajewska@fdn.pl lub faxem 22 616 03 14 lub pocztą: FDN, ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa.

 


 


 

Handel ludźmi jest zjawiskiem, które podlega ciągłym przemianom.


"Handel ludźmi stanowi dziś - po handlu bronią i narkotykami - największe źródło zarobków zorganizowanej przestępczości, osiągając dochody między 30 a 40 miliardów dolarów rocznie". za: edukacjaprawnicza.pl

"Większość Polaków (65%) uważa, że w naszym kraju mają miejsce przypadki handlu ludźmi, a zdaniem 36% badanych skala tego zjawiska jest w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat coraz większa. Według 44% respondentów ofiarami handlu ludźmi są równie często obywatele innych krajów w Polsce, jak i Polacy ?(w Polsce i w innych krajach)."

TNS OBOP - BADANIE 2010r.

Do niedawna w polskim Kodeksie karnym brak było definicji pojęcia "handel ludźmi", co powodowało szereg problemów dotyczących kwalifikacji prawnej danego czynu, jak również sprawiało trudności w orzecznictwie sądów w zakresie interpretacji kodeksowego pojęcia "uprawia handel ludźmi" .

Dnia 7 czerwca 2010 roku w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2010 Nr 98, poz.626) wprowadzająca definicję handlu ludźmi. Definicja, będzie obowiązywać za 3 miesiące tj. 8 września 2010 roku.

W wyniku nowelizacji wprowadzono §22 i §23 definicje do artykułu 115 Kodeksu karnego:

"§22 Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

1) przemocy lub groźby bezprawnej,
2) uprowadzenia,
3) podstępu,
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
5) nadużycia stosunek zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
6) udzielenia lub przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą - w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystywania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi , nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1-6.
"§23 Niewolnictwo jest stanem zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności."
W znowelizowanym Kodeksie karnym wprowadzono szereg zmian, ale co warto podkreślić - handel ludźmi - został przeniesiony z artykułu penalizującego z rozdziału XXXII-Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, do rozdziału XXIII-Przestępstwa przeciwko wolności, w którym zostaje wprowadzony art.189 a w brzmieniu:
"§1.Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełniania przestępstwa określonego w §1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Wdrożenie do polskiego prawa pojęcia handel ludźmi wynika z ratyfikowanego przez Polskę w 2003 r. "Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi", zwanego powszechnie protokołem z Palermo, uzupełniającego Konwencję ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2000 r. Protokół jest prawnie obowiązujący.
DZIAŁANIA


Działania dotyczące handlu ludźmi prowadzone są w trzech obszarach:

- prewencji,
- ścigania,
- wsparcia i ochrony ofiar.

W Polsce działania z zakresu handlu ludźmi koordynowane są przez Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi utworzony na podstawie Zarządzenia nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2004 roku. W celu stałego monitorowania działań powołana została Grupa Robocza. Istnieją także grupy eksperckie do poszczególnych zagadnień np. ds. opracowania modelu wsparcia i ochrony dziecka- ofiary handlu ludźmi czy grupa ekspercka ds. realizacji kampanii informacyjnej skierowanej do młodzieży. Realizowany jest Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010, który jest kontynuacją krajowych programów zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi realizowanych od 2003 roku. Plan ma na celu stworzyć warunki do skutecznego przeciwdziałania i zwalczania zjawiska handlu ludźmi. Uzupełnieniem działań na szczeblu ogólnopolskim są zespoły działające na szczeblu wojewódzkim. W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej Wojewoda przejął zadania z zakresu koordynowania, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej bierze udział w pracach Mazowieckiego Zespołu Wojewódzkiego ds. Handlu Ludźmi.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym tematyki handlu ludźmi.
Konkurs dla szkół na spot filmowy "Handel Ludźmi naszymi oczami".

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach kampanii informacyjnej skierowanej do młodzieży dot. zagrożeń związanych ze zjawiskiem handlu ludźmi, która realizowana jest w ramach Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010, ogłasza konkurs na spot filmowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest zwiększanie świadomości nt. zjawiska oraz promowanie bezpiecznych zachowań. Honorowy patronat objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Jerzy Miller.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie opisane są na stronie internetowej Ministerstwa:

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/387/Aktualnosci.html

Udział w konkursie może wziąć każda klasa ponadgimnazjalna, która dopełni przewidzianych regulaminem formalności i prześle w terminie zgłoszenie/ do dnia 22 września 2010 roku. Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody dla uczniów i dla zwycięskiej szkoły. Najciekawsze filmy opublikowane zostaną na stronie www.stophandlowi.pl oraz na stronach konkursu.

źródło: www.mswia.gov.pl  Programy Wojewódzkie
  Kierownictwo MCPS
  Statut MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel