MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
 Świadczenia UE
Kontakt
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 

Koordynacja świadczeń UE


KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2013 r. uległa zmianie siedziba Wydziału do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.
Aktualny adres to:
ul. Nowy Zjazd 1,
00-301 Warszawa tel. (22) 692 75 70, (22) 692 73 46
email: koordynacja@mcps.com.pl


----------------------------------------------

Informacja w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zmiany w przepisach
o Koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego
po 1 maja 2010 r.

Od dnia 1 maja 2010 r. weszła w życie reforma systemu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Miejsce dwóch podstawowych aktów prawa wspólnotowego, tj.:

- Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie,
- Rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. dotyczącego wykonywania Rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie
na których opierała się do dnia 30 kwietnia 2010 r. koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w unijnym porządku prawnym zajęły odpowiednio:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowa interpretacja postanowień rozporządzeń 883/2004 oraz 987/2009 została zawarta w nowych decyzjach i zaleceniach Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.Od 01.04.2012 r. Szwajcaria stosuje przepisy rozporządzenia 883/2004 i 987/2009.

Od 01.06.2012r. Lichtenstein , Norwegia i Islandia stosują przepisy rozporządzenia 883/2004 i 987/2009

Więcej informacji na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Europie znajdą Państwo na następujących stronach:

http://www.ec.europa.eu/social-security-coordination

http://www.ec.europa.eu/social-security-directory

http://www.ehic.europa.eu

http://www.tress-network.org

Formularze:

Od dnia 1 maja 2010 r. formularze z serii E-400 zastąpione zostały przez standardowe dokumenty elektroniczne (SED), za wyjątkiem dwóch sytuacji:

1. uprawnienie do świadczeń rodzinnych powstało przed dniem wejścia w życie rozporządzeń 883/2004 oraz 987/2009 czyli przed 1 maja 2010 r.
2. w przypadku krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. Norwegii, Islandii i Lichtensteinu do czasu objęcia tych krajów nowymi przepisami.

Formularze z serii E-400 wydane przed 1 maja 2010r. zachowują swoją ważność i są rozpatrywane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Fundusz Alimentacyjny:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2010 r. rozporządzenia 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. z zakresu przedmiotowego przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wyłączone zostało świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Oznacza to , że od dnia 1 maja 2010 r. wnioski o w/w świadczenie będą rozpatrywane wyłącznie w oparciu o ustawodawstwo polskie, czyli przez organy właściwe (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm. )z wyjątkiem czterech krajów: Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, w stosunku do których obowiązują przepisy dotychczasowe.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

Na podstawie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej L177 z dnia 4 lipca 2008 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 592/2008 zmieniającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971, str. 2, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35, z późn. zm.)jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka od dnia 7 lipca 2008 roku nie wchodzi w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że wnioski o w/w świadczenie rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o ustawodawstwo polskie.

Procedura postępowania między gminą i marszałkiem

"...Przed przekazaniem sprawy marszałkowi województwa organ właściwy- gmina najczęściej tj. Ośrodek Pomocy Społecznej powinien przeprowadzić postępowanie sprawdzające, mające na celu ustalenie charakteru przebywania /turystyczny, zarobkowy, inny/ i faktycznego miejsca przebywania członków rodziny osoby uprawnionej...".

Przekazywanie sprawy marszałkowi województwa może nastąpić jedynie w wypadku przebywania członków rodziny wnioskodawcy w jednym z państw wymienionych w ustępie 1 art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Tym samym organ właściwy w tym przypadku ośrodek pomocy społecznej "...powinien, na podstawie złożonych przez stronę dokumentów lub zaświadczeń albo oświadczeń strony, ustalić i przekazać marszałkowi województwa następujące informacje:

- adres zamieszkania wnioskodawcy lub członka jego rodziny przebywającego poza granicami RP na terytorium państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
- określenie charakteru oraz celu przebywania wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicami RP na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności czy jest to związane z podjęciem legalnej działalności zarobkowej, pobieraniem świadczeń emerytalno-rentowych lub podjęciem przez jednego z rodziców studiów.
- w przypadku przebywania związanego z podjęciem pracy najemnej ustalenie adresu i nazwy pracodawcy (lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego..."  Przetargi
  Nasze sprawozdania
  Zadania MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel