MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
 Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Wydarzenia
Dokumnety i Publikacje
Kontakt
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 

Strategia Polityki społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacja dotycząca prac nad projektem Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podjęło prace dotyczące opracowania projektu Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Obecna Strategia wojewódzka w zakresie polityki społecznej dla województwa mazowieckiego obowiązuje na lata 2005-2013.

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego procedurą dokument opracowywany będzie przy udziale Zespołu ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

do którego zaproszone zostały instytucje i organizacje, zaangażowane w realizację zadań polityki społecznej.

Opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej jest zadaniem własnym samorządu województwa, zgodnie z art. 21 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. tj.(Dz. U. z 2013r poz.182.) Zadanie realizowane jest przez Regionalne Oœrodki Pomocy Społecznej - w województwie mazowieckim MCPS.

Zgodnie z założeniami projekt dokumentu zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym , w tym w ramach seminariów w subregionach województwa mazowieckiego. Pierwsze seminarium inaugurujące rozpoczęcie prac odbyło się 23 maja 2013 r.
w Warszawie.

Harmonogram prac stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Wszelkie informacje na temat postępów znajdą się na stronie www.mcps.mazovia.pl.
Przygotowaniem projektu zajmuje się Wydział ds. wdrożenia programów społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Propozycje i uwagi proszę zgłaszać na adres email: joanna.rosiek@mcps.com.pl  Programy Wojewódzkie
  Kierownictwo MCPS
  Statut MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel