MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 Zapraszamy do zapoznania się z podstawą prawną, kliknij tutaj...

lub do przejrzenia aktualnych ofert pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie działalnoœci na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie wsparcia realizacji zadania.

 
 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w obszarze polityka społeczna: podobszar "Działania na rzecz profilaktyki i rozwišzywania problemów alkoholowych" (Zadania: 1-5)

 

Dzień rozpoczęcia konsultacji: 16 marca 2015 r.

Dzień zakończenia konsultacji: 30 marca 2015 r.

Konsultacje przeprowadza się za pomocą Formularza konsultacji, stanowiącego załącznikFormy przeprowadzenia konsultacji:


1. Osobiœcie w godzinach: 8.00 - 16.00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
2. Drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcp.com.pl;
3. Za poœrednictwem poczty na adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem.

 
 
 


Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

 
 
 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwišzywania problemów alkoholowych, Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech".

 
 
 


Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

 
 
 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn. „Pogodne Lato”.

 
 

Brak ofert niespełniających wymogów formalnych

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

 
 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

 
 
 


Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

 
 
 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 
 


Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
 
 
 

Uchwałą Nr 967/359/14 z dnia 1 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał oferty i przyznał dotację dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar „Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu”. Wykaz podmiotów dostępny w załączniku.

 

Nabór został nierozstrzygnięty z powodu braku ofert pracy na proponowane stanowisko w ogłoszeniu o naborze nr MCPS.P.-11/2014 IMCPS.P.12/2014          Konsultacje społeczne projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W 2013 roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podjęło działania zmierzające do opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dokumentu został przygotowany przez MCPS przy wsparciu Zespołu ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, do którego zaproszone zostały instytucje i organizacje, zaangażowane w realizację zadań polityki społecznej na Mazowszu. Zespół ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wspierany był merytorycznie przez ekspertów zewnętrznych prof. dr. hab. Mirosława Grewińskiego - Prorektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz dr. Arkadiusza Durasiewicza - Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 18 czerwca do 9 lipca 2014 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji niezbędnych do opracowania ostatecznej wersji dokumentu.

Projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dostępny jest na stronach internetowych: www.mcps.com.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz wersji papierowej w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym organizacje pozarządowe, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Uwagi oraz wnioski do projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 można zgłaszać w terminie do 9 lipca 2014 r.:
  • drogą elektroniczną za pomocą załączonego poniżej formularza, przesyłając go na adres mailowy: konsultacje@mcps.com.pl;
  • pisemnie, poprzez przesłanie na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.
Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport o wynikach konsultacji wraz z uzasadnieniem zawierającym informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski do Projektu Strategii. Raport po przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zostanie podany do publicznej wiadomości.

 


 

Dnia 22 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 572/342/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych".

 
 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar "Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu" w ramach projektu "Kalkulator Kosztów Zaniechania – Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających"

 
 
 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 r. w obszarze polityka społeczna - Priorytet 3. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

 
 


Wyniki rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert

 
 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 r. w obszarze polityka społeczna - Priorytet 2. Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu, zadania 1-3

 
 
 


Wyniki rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert

 
 
 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznego Województwa Mazowieckiego w 2014 r. w obszarze polityka społeczna - Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu

 
 


Wyniki rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert

 
 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2014 r. w obszarze polityka społeczna - Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu – Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato"

 
 


Wyniki rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert

 
 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2014 r. w obszarze polityka społeczna - Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu – Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech"

 
 
Wyniki rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert

 
 

                 Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze polityka społeczna, podobszarze "Działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej", dotyczącego prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w latach 2014, 2015 i 2016

 
 
 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że dnia 26 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę Nr 2051/305/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze polityka społeczna, podobszarze ,Działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,, obejmującego prowadzenie ośrodka adopcyjnego, z możliwością zawarcia umowy wieloletniej.

 
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar "Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu"

 
 Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w obszarze polityka społeczna - Priorytet 3. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

 
 
 
 Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 w obszarze polityka społeczna - Priorytet 2. Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu.

 
 
 
 Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 w obszarze polityka społeczna - Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu.

 
 
 
 Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w obszarze polityka społeczna - Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu.
Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno - terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. "Pogodne Lato".

 
 
 
 Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w obszarze polityka społeczna - Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu.
Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech".

 
 
 
 Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze polityka społeczna, podobszarze "Działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej", obejmujące prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w roku 2013.

 
 Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze polityka społeczna podobszarze "Działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej", obejmujące prowadzenie ośrodka adopcyjnego.

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

Nabór numer MCPS.I.-20/2011 został anulowany z powodu zmian
organizacyjnych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

   

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

 

 

 

 
 
 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu Priorytet 1:

 
 
 

Rozstrzygnięcie konkursu Priorytet 4 i 5:

 
 
 

 

 


 

 

22.05.2009 - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. "Na wakacje po uśmiech"

Pliki do pobrania:

 
 
 
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2009 pod nazwą: Pogodne Lato 2009 - program profilaktyczno - terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowany w trakcie wakacji.

Pliki do pobrania:

 
 
 

Przedstawiamy wykaz ofert odrzuconych z przyczyn formalnych, składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2009 pod nazwą: "Na wakacje po uśmiech" - program profilaktyczno - terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowany w trakcie wakacji.

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje o dokonanych naborach pracowników w wyniku ogłoszeń:

Oferta nr 1/2009 - Pani Olga Zawadzka
Oferta nr 2/2009 - Pan Marian Romaniuk
Oferta nr 3/2009 - Pani Liliana Gumkowska
Oferta nr 4/2009 - Pan Przemysław Kocielski

Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 
 
 
  Przetargi
  Nasze sprawozdania
  Zadania MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel